E, e

E, e 1. Deveto slovo hrvatske latinice, peto latinične abecede, sedmo ćirilične azbuke; znak za prednji samoglasnik koji se u hrvatskim dijalektima izgovara negdje otvorenije, negdje zatvorenije. 2. mat Oznaka za transcendentan broj čija je vrijednost 2,718281828459….. Predstavlja graničnu vrijednost (limes) izraza (1 + 1/n)n kada n teži u beskonačnost. To je baza prirodnih ili Napierovih (Nepierovih) logaritama; e se također javlja kao eksponencijalna funkcija, npr. f (x) = eX. 3. fiz oznaka za elementarni električni naboj, e = 1,9 10-19 C, npr. +e za proton, -e za elektron. 4. oznaka za eksa- (E), predmetak mjernih jedinica sa značenjem 1018, npr. Em=1018 metara. 5. glazb U antičkoj Grčkoj prvi ton dorskog tetrakorda. 2. U srednjem vijeku naziv za 5. ton tadašnjega tonskog sustava, poslije (i danas) 3. stupanj durske ljestvice građene na tonu c. Oznaka tonskog roda i akorda: E – E-dur, e – e-mol. 6. Međunarodna automobilska oznaka za Španjolsku. 5. Međunarodna oznaka za istok (engleski: East, francuski: Est), odnosno istočne geografske dužine.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: