Ekumensko vijeće crkava ili Svjetski savez crkava

Ekumensko vijeće crkava ili Svjetski savez crkava, svjetsko međucrkveno vijeće utemeljeno 1948. Sjedište u Ženevi. Krovna je ustanova za sve ekumenske pokrete, akcije i inicijative. Među osnivačima su ekumenske organizacije → Vjera i poredak (Life and Order) te Život i rad, s tim da je prva i dalje ostala ustanova usmjerena na zajednički rast u području kršćanskoga nauka. Ima mnogobrojne ispostave po svijetu. Organizira redovite susrete i razgovore. Stalne su članice Vijeća većina protestantskih crkava; Katolička crkva nije članica, ali s Vijećem usko surađuje njezin Savjet za  → ekumenizam.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: