Europska unija – EU

Europska unija, zgrada Vijeća Europske unije, Bruxelles
Europska unija – EU (engleski: European Union; francuski: Union européenne; njemački: Europäische Union; talijanski: Unione europea; španjolski: Unión europea), poseban oblik udruživanja europskih država; nastao iz Europske zajednice Maastrichtskim ugovorom od 7. II. 1992, koji je stupio na snagu 29. X. 1993. Po njemu se Europska unija obvezuje da će poštovati demokratska, socijalna i federativna načela te načelo supsidijarnosti. Europska unija ima pet temelja: tri europske zajednice (Europska ekonomska zajednica, Europska zajednica za ugljen i čelik i Europska zajednica za atomsku energiju), zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku te suradnju na području pravosuđa i policije. Po ugovoru državljani zemalja članica imaju i državljanstvo Europske unije. U Maastrichtu je 1991. donesena i Europska povelja o socijalnim pravima. Ugovor o Europskoj uniji potpisale su i ratificirale dotadašnje članice Europske zajednice: Belgija, Danska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Španjolska i Velika Britanija. Austrija, Finska i Švedska postale su članicama Europske unije 1995. Prvo veliko proširenje Europske unije zbilo se 1. V. 2004. pristupanjem novih 10 država (Cipar, Češka, Estonija, Letonija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija). Bugarska i Rumunjska postale su 2007. godine 26. i 27. država članica Europske unije. Ispunivši sve kriterije za pristupanje Europskoj uniji, Hrvatska je potpisala pristupni ugovor 9. XII. 2011. u Bruxellesu i 1. VII. 2013. postala 28. država članica. Institucije Europske unije jesu: Europsko vijeće (prvi predsjednik Herman Van Rompuy od 1. XII. 2009, drugi Donald Tusk od 1. XII. 2014), Vijeće Europske unije (Vijeće ministara), Europski parlament, Europska komisija (od 22. XI. 2004. na čelu je José Manuel Barroso, a od 1. XI. 2014. Jean-Claude Juncker), Europski sud pravde, Europska središnja banka i Revizorski sud. Godine 2012. Europska unija dobila je Nobelovu nagradu za mir.