farad

farad (po engl. fizičaru M. Faradayu, znak F), izvedena SI-jedinica el. kapaciteta, definirana kapacitetom kondenzatora nabijenog elektricitetom od jednog kulona (1 C) kada na njegovim pločama postoji razlika potencijala od jednog volta (1V). 1 F = 1 CV-1. F. je vrlo velika vrijednost kapaciteta pa se u praksi koriste manje jedinice kao mikrofarad (mF), nanofarad (nF) ili pikofarad (pF).