Shandong

Shandong, Jinan
Shandong (prema W.-G. Shantung), obalna provincija na S Kine; 156 867 km2, 93 353 200 st. (treća provincija po broju st.). Sastoji se od unutar. zone i istoimenog poluotoka. Unutar. zonu čini sred. brdovito područje (Tai Shan, 1545 m) i okolno plodno područje doline r. Huang He (Žuta rijeka) i ostalih manjih rijeka u kojem je, nakon melioracijskih radova i drugih zahvata, razvijena poljoprivreda (uzgoj pšenice, kukuruza, soje, prosa, pamuka, duhana; svinjogojstvo). Na Z, uz Veliki kanal, nalaze se prostrana jezera (ribolov). Stanovništvo brdovitog poluotoka Shandong tradicionalno je orijentirano na ribarstvo, rudarstvo (željezna, manganova ruda i zlato) i lučku trgovinu. Poljodjelstvo (uzgoj voća, čaja i kikirikija) na juž. strani. Ležišta nafte, ugljena, željezne rude, boksita (vodeća rudarska zona Zibo); na poluotoku solane. Petrokem., tekst., kem., metaloprerađivačka, prehr. i druge ind. u većim gradovima. Tradic. uzgoj dudova svilca i proizvodnja sirove svile (shantung izvorno znači odjeću od sirove svile). Veći gradovi: Jinan (gl. grad), Qingdao, Yantai, Weihai (lučka središta na poluotoku), aglomeracija Zibo, Weifang.