saponifikacija

saponifikacija, postupak hidrolitskog cijepanja estera na alkohole i org. kiseline, što je postupak obrnut od esterifikacije. Odvija se pod djelovanjem kiselina, lužina ili fermenata. Proces po kojem je postupak dobio i ime je cijepanje biljnih i životinjskih masti s pomoću alkalija kako bi se dobili trovalentni alkohol glicerol i soli masnih kiselina, odn. sapuni. Taj postupak ima mnoge primjene u kem. ind. S. trupla, postmortalno raspadanje masti pri čemu nastaju tvari nalik na sapnu koje oblažu cijelo truplo (u vlažnoj sredini, bez kisika). Taj proces traje nekoliko mjeseci.