saraj

saraj (tur. iz perz.), kuća, dvor, palača. Isprva označava svaku veću zgradu. U Osman. Carstvu naziv za palaču vladara i najviših dostojanstvenika (vezira, paša, begova). Rezidencija sultana u Carigradu (na rtu između Mramornoga mora i Zlatnoga roga) nazivala se Saraj-buruni (tur. burun rt). U širem značenju s. označava i svu vladarevu poslugu, harem i gardu.