ferolegure

ferolegure, slitine željeza i drugih elemenata (osim ugljika) koje poboljšavaju neka svojstva, npr. čvrstoću, otpornost prema koroziji i dr. Nazivaju se prema elementima koji se dodaju željezu (ferovolfram, feromolibden i dr.). Npr. ferokrom sadrži do 70% kroma, feromangan od 30 do 80% mangana, ferosilicij oko 70–90% silicija itd. Proizvode se pretežno u el. pećima, a neke u visokim pećima.