fotoelektrični efekt ili fotoefekt

fotoelektrični efekt ili fotoefekt, oslobađanje elektrona s površine tvari kada elektromagnetsko zračenje (infracrveni, svjetlosni, ultraljubičasti, rendgenski valovi i gama-zrake) padnu na nju. Efekt se može objasniti samo kvantnom teorijom, tj. atomi tvari apsorbiraju fotone koji elektronima predaju energiju i iz površine tvari izlaze elektroni.