Frangeš-Mihanović, Robert

R. Frangeš-Mihanović, Otmica Europe

R. Frangeš-Mihanović Kralj Tomislav, Zagreb
Frangeš-Mihanović, Robert, hrv. kipar i medaljer (Srijemska Mitrovica, 2. X. 1872 – Zagreb, 12. I. 1940). Školovao se u Beču i Parizu (A. Rodin). Jedan od utemeljitelja Društva hrv. umjetnika i Umj. akademije, gdje je predavao i 1907. osnovao ljevaonicu bronce. Uz R. Valdeca prvi moderni hrv. kipar. Najraniji radovi su pod utjecajem secesije, potom radi u duhu Rodinova impresionizma, a u zrelom razdoblju svoga stvaralaštva ostvaruje vlastiti izraz u realističkoj modelaciji lika. U svim kiparskim materijalima, osobito bronci, oblikovao monumentalne skulpture (Kralj Tomislav), brojne likove životinja, naš prvi i najvažniji animalist (Lav; Puran), alegorije (Filozofija; Teologija i dr.), portrete (V. Lisinski), te brojne medalje i plakete (Vinogradari) i dekorativnu arhit. plastiku (reljefi na zgradi nekadašnje Sveuč. knjižnice u Zagrebu).