Gaborone

Gaborone
Gaborone (do 1969. Gaberones), gl. grad Bocvane; 199 600 st. Leži na JI države, na granici s JAR-om. Gosp. središte; kovinska, kožarska, drvna ind., pivovara. Termoelektrana. Međunar. zračna luka. Sveučilište (osn. 1976), nac. muzej, umj. galerija. Osn. 1890-ih godina (Brit. južnoafr. kompanija); od 1965. gl. grad brit. protektorata Bečuane, a od 1966. nezavisne Bocvane.