Geneza ili Knjiga postanka

Geneza (Postanak), rukopis Petoknjižja, XII. st., Bibliothèque de Douai
Geneza ili Knjiga postanka, prva u nizu kanonskih knjiga, jedna od knjiga Tore, Mojsijeva Petoknjižja (Pentateuha). Sadrži legendu o stvaranju svijeta i čovjeka, te povijest patrijarha izr. naroda. Stvaranje svijeta uključuje: priču o stvaranju, edenski vrt, Kaina i Abela, Nou i potop, i babilonsku kulu. Povijest patrijarha započinje s božanskim obećanjem Abrahamu da će od Izraelaca napraviti veliki narod, te nastavlja pričama o Abrahamu, Isaku, Jakobu i Ezavu, Josipu i izr. dolasku u Egipat. Njihovo izbavljenje ispričano je u knjizi Izlaska. U Genezi su identificirane tri literarne tradicije: Deuteronomija – jahvinski, elohinski i svećenički smjer. Jahvinski, nazvan po imenu Jahve za Boga, žid. je tumačenje svetih priča napisanih prije ←950. Elohimski, označuje Boga kao Elohima, kojega se dovodi u vezu sa sjev. kraljevstvom Izraela i napisan je ←900–←700. Svećenički, nazvan po bogoslužnim pravilima za svećenike, iz ←V. st., smatra se zakonom na temelju kojega su Ezra i Nehemija zasnivali svoje reforme.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: