gestalt

gestalt (njemački: Gestalt lik, oblik, pojava), pojam koji su razradili njemački psiholozi (Ehrenfels, Koffka, Köhler, Wertheimer, Anschütz), a tada je pod njemačkim nazivom preuzet kao opći filozofski pojam. Gestalt znači cjelinu koja nastaje spajanjem dijelova na način da cjelina pokazuje neke kvalitetno nove osobine i funkcije, koje se ne mogu svesti na osobine i funkcije dijelova od kojih su sastavljene. Goethe izraz Gestalt upotrebljava da bi označio “kompleks opstojnosti stvarnoga bića”. → geštaltizam