Goldmann, Nahum

Nahum Goldmann
Goldmann, Nahum,  židovski publicist i političar (Višnjeva, danas Bjelorusija, 10. VII. 1895 – Bad Reichenhall, 29. VIII. 1982). Diplomirao pravo i filozofiju. Aktivan u cionističkom pokretu Poljske i Njemačke. Pokretač i glavni urednik Židovske enciklopedije (izlazila od 1929, 10 svezaka na njemačkom i 2 sveska na hebrejskom). Suosnivač Svjetskoga židovskog kongresa (WJC) 1932. Emigrant u Ženevi 1933–40, predstavnik Židovske agencije pri Društvu naroda. Živio u SAD-u 1940–64; predsjednik WJC-a 1948–77, predsjednik Svjetske cionističke organizacije 1956–68. Zalagao se za mir između Židova i Arapa. Djela: Putopisi iz Palestine; Generacija uništenja i spasenja; Kamo ide Izrael; Autobiografija; Židovi u modernom svijetu; Moj život kao njemačkoga Židova.