Grotius, Hugo

Hugo Grotius
Grotius, Hugo (pravim imenom i prezimenom Huig de Groot), nizozemski pravnik i humanist (Delft, 10. IV. 1583 – Rostock, 28. VIII. 1645). Službeni historiograf Općih staleža od 1603; državni odvjetnik Zeelanda i Frigije 1607–13, potom Rotterdama. Osnivač škole prirodnoga prava, autor prvoga sustavnog prikaza međunarodnoga prava. Jedan od prvih pobornika načela slobode mora. Uz poeme, pisao i o teološkim i povijesnim temama; bio je i pjesnik latinist i jedan od najistaknutijih intelektualaca svojega vremena. Djela: O pravu plijena (1605), Slobodno more (1609), O pravu rata i mira (I–III, 1625), Uvod u nizozemsku jurisprudenciju (1631), Justinijanovo pravo (1642).