Hilbert, David

David Hilbert
Hilbert, David, njemački matematičar (Königsberg, danas Kaliningrad, Rusija, 23. I. 1862 – Göttingen, 14. II. 1943). Razvio teoriju algebarskih brojeva, aksiomatizirao geometriju i dao teoriju dokaza. Mnogi pojmovi i teoremi u matematici nazivaju se prema njegovu prezimenu. Utjecao na razvoj svih grana matematike. Iznio 23 problema (II. kongres matematičara u Parizu, 1900) u svim područjima matematike. Neki od njih jesu: 1. Hilbertov problem (Cantorova hipoteza kontinuuma): Ne postoji skup koji ima više elemenata od skupa prirodnih brojeva, a manje od skupa realnih brojeva. Problem je riješio Cohen (1963); 3. Hilbertov problem: Jesu li tetraedri jednakih obujama jednako sastavljivi? Negativan odgovor dao je u rješenju toga problema Max Dehn (1901); 10. Hilbertov problem: Naći algoritam za rješenje diofantskih jednadžbi. Jurij Matijasevič pokazao je (1970) da nema takva algoritma. Neki od Hilbertovih problema još nisu riješeni.