Raban Mauro (Rabanus/Hrabanus Magnentius Maurus)

Raban Mauro (Rabanus/Hrabanus Magnentius Maurus), franački teolog i pisac (Mainz, oko 780 – Winkel, 4. II. 856). Učitelj i voditelj samostanske škole, a od 822. prior u Fuldi. Od 847. nadbiskup Mainza. Jedan od najsvestranijih učenjaka svojega doba. Sakupio sve dotadašnje znanje antičkih pisaca, crkvenih otaca i iz raznih rukopisa, pružajući građu za samostanske i kaptolske škole te kasnija teološka i enciklopedijska djela. Glavno djelo De rerum naturis (De universo) u 22 sveska teološki je usmjerena enciklopedija znanja. Pisao školske udžbenike, homilije, pravne i dogmatske spise, biblijske komentare i poznati priručnik De institutione clericorum. Autor crkvenih himni, kao Veni creator spiritus i dr. Vodio polemiku o predestinaciji s bivšim učenikom Gottschalkom.