IATA

IATA (engl. International Air Transport Association), Udruga za međunar. zračni promet osn. 1919. kao nevladina organizacija čiji su članovi pojedine zrakoplovne kompanije. Ima više od 130 članova, a sjedište joj je u Montrealu. Njezine su gl. funkcije na ekon., prav. i tehn. planu, najvažnije je donošenje tarifa (cijena) prijevoza u linijskom prijevozu, uvjeta prijevoza te unifikacija prijevoznih isprava i prijevozne opreme.