Jacob, François

François Jacob
Jacob, François, francuski biolog genetičar (Nancy 17. VI. 1920 − Pariz, 20. IV. 2013). Diplomirao medicinu u Parizu 1947. Istraživač na Pasteurovu institutu u Parizu. Sa J. Monodom pretpostavio postojanje glasničke ribonukleinske kiseline (mRNK). Za otkriće genetičke regulacije sinteze enzima i virusa podijelio 1965. Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu sa → J. Monodom i → A. Lwoffom. Član Francuske akademije od 1996. Djela: Logika živoga (1970), Igra mogućega (1981), Nutarnji lik (1987).