Kapodistrias, Joanis Antonios

Joanis Antonios Kapodistrias
Kapodistrias, Joanis Antonios, grč. političar i diplomat (Krf, 11. II. 1776 – Návplion, 9. X. 1831). God. 1809. stupa u rus. diplomatsku službu; sudionik Bečkoga kongresa (1815). Kao drugi drž. tajnik (1816–22) vodio (uz K. Vasiljeviča Nesselrodea) vanj. politiku Rusije. Pomagao grč. protutursku borbu; ne nalazeći u tome potporu rus. dvora, dao ostavku (1822) i preselio se u Švicarsku, gdje je djelovao na pružanju potpore grč. ustanicima. God. 1827. grč. nar. skupština izabrala ga je za predsj. grč. republike. Uz pomoć vojske vladao apsolutistički; težio da se proglasi kraljem; izazvao otpor političara liberalnog usmjerenja. Poginuo kao žrtva atentata.