Kerularije, Mihajlo

Kerularije, Mihajlo (lat. Caerularius), carigradski patrijarh (o. 1000 – 1059). Patrijarh od 1043, utjecajan i na dvoru cara Konstantina IX. U njegovo vrijeme dolazi do konačnoga crkv. raskola. Legat pape Leona IX. kardinal Humbert izopćio je Kerularija i Ist. crkvu bulom od 16. VII. 1054, a nato je patrijarh izopćio papu. Prisilio je cara Mihajla VI. na abdikaciju (1057) i neko je vrijeme bio jedini vladar u Carigradu. Car Izak Komnen poslao ga je u progonstvo, gdje je i umro.