Kominterna

Kominterna (Komunistička internacionala, Treća internacionala, skraćeno KI), organizacija komunističkih partija osnovana 1919. u Moskvi s ciljem “obaranja kapitalizma, uspostave diktature proletarijata i međunarodne sovjetske republike radi potpunog odstranjivanja klasa i ostvarivanja socijalizma – prvog stupnja komunističkoga društva” (Statut KI s II. kongresa, Moskva 1920). Tijekom svojeg postojanja održano je ukupno sedam kongresa (u Moskvi) na kojima je, u skladu s aktualnom politikom sovjetske vlasti, definiran program rada komunističkih partija diljem svijeta. U biti je predstavljala sredstvo za postizanje vanjskopolitičkih ciljeva sovjetske vlade. Raspuštena odlukom Prezidija njezina Izvršnoga komiteta 15. V. 1943.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: