Martov, Julius (Julij Osipovič Cederbaum)

Martov, Julius (Julij Osipovič Cederbaum), rus. političar (Istanbul, 24. XI. 1873 – Berlin, 4. IV. 1923). Doselio u Odesu 1877. i Petrograd 1882. Član Ruske socijaldem. radničke partije (RSDRP) od 1892, osnovao s V. I. Lenjinom Savez za borbu radničke klase 1895. U izbjeglištvu 1897–1900. Suosnivač lista Iskra. Razišao se s Lenjinom 1903. na II. kongresu RSDRP-a; zagovarao demokr. organizaciju stranke. Vođa tzv. menjševičke frakcije 1905–12. Zalagao se za koalicijsku i demokr. vlast. Isključen s II. kongresa Sovjeta 1918, emigrirao u Berlin. Uređivao list Socijalistički kurir 1919–23.