kultura žarnih polja

kultura žarnih polja, naziv za obred spaljivanja pokojnika i pohranjivanja pepela u žare koje se ukapaju u jednostavne jame unutar prostranih grobalja. Pojava kasnoga brončanog doba od ←XIII. do ←VIII. st., nastala u Podunavlju, Alpama i sjev. Balkanu, a proširila se po sr. Europi. Osim raznolikoga keramičkog posuđa, u ostavama su nađeni brončani predmeti: igle, srpovi, najstariji tipovi fibula, noževi i dr.