Laud, William

W. Laud, rad A. Van Dycka, oko 1635.
Laud, William, engleski prelat i političar (Reading, 7. X. 1573 – London, 10. I. 1645). Kraljevski kapelan (od 1611), londonski biskup (od 1628) i nadbiskup u Canterburyju (1633–45). Pristaša kralja → Karla I. tijekom njegova sukoba s Parlamentom; član trijumvirata (1629–40), provodio politiku apsolutizma. Težio u Škotsku uvesti anglikanski crkveni poredak. Dugi parlamenti optužio ga je za veleizdaju; zatvoren u londonski Tower te pogubljen.