leksikografija

leksikografija (grč.), popisivanje, sređivanje i tumačenje značenja riječi jednog ili više jezika; teorija i praksa izrade leksikografskih djela, sa sustavnim popisivanjem, opisom i tumačenjem značenja riječi, izraza, imena i dr.; također, naziv za sveukupnost leksikografskih djela neke kulture (npr. hrvatska l.). Da bi se istaknula razlika između pojedinih aspekata leksikografije, javljaju se i precizniji pojmovi: lingvistička l., koja je povezana s leksikologijom, etimologijom, semantikom i drugim disciplinama, te enciklopedijska l., prvenstveno kao praksa izrade rječnika, enciklopedija, leksikona i srodnih referativnih publikacija. Pojam se danas češće rabi u potonjem značenju. Osnovna jedinica leksikografije je riječ postavljena u odgovarajućem sustavu i poretku kao članak, čime ona postaje natuknica (također odrednica, lema). Struktura toga sustava može biti cjelina jezika opće upotrebe (opća l., npr. veliki rječnici, enciklopedije i leksikoni), ili neki specijalizirani jezik (terminarij, tezaurus) pojedine struke ili područja interesa (stručna l., npr. pomorstva, medicine, filma i sl.; nacionalna l., npr. hrvatska, mađarska i sl.). U svakome takvom djelu nastoji se poštovati ujednačenost kriterija uvrštavanja natuknica, a one se donose u nekom koherentnom poretku (najčešće u abecednom, katkad i u analitičkom redu, vezano uz određenu stručnu sistematiku). Uz natuknicu (koja može biti pojam, naziv, ime), članak redovito donosi definiciju, šire ili uže objašnjenje i opis, katkad i ocjenu, te predmetnu literaturu. Potreba sistematiziranja i praćenja znanja putem leksikografije javlja se sa samim širenjem znanja. Prva takva djela sadrže već babilonske glinene pločice i egipatski papirusi. U antici se javlja više takvih djela (glosariji, etimologije, zbirke izreka, biografije pisaca, državnika i sl.). Osim rječnika pojedinih jezika, u srednjem vijeku takva su djela razni lucidari, almanasi. Jedno od prvih i najpoznatijih su 20 knjiga Etimologija Izidora Seviljskog (VII. st.). U moderno doba l. se razvija u razmjerno standardiziranim tipovima publikacija kao što su rječnici, leksikoni i enciklopedije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: