leksikon

leksikon (grč.) ili enciklopedijski rječnik, leksikografsko djelo koje daje pregled ukupnoga, općega znanja (opći leksikon) ili pregled znanja neke struke (strukovni leksikon). Naziv potječe od jednoga takvog djela, Totius latinitatis lexicon E. Forcellinija iz 1771. Vjerojatno najstariji leksikon s hrvatskoga područja jest rukopisni enciklopedijski latinski rječnik Ilije Crijevića (oko 1480), koji se čuva u Veneciji. Prvi hrvatski opći leksikon jest Leksikon Minerva, glavnog urednika G. Šamšalovića iz 1936. Zatim izlaze i drugi leksikoni, raznih vrsta, na primjer Šta je šta: stvarni hrvatski rječnik u slikama, 1938; Sveznadar, 1953; Popularni medicinski leksikon, 1954; Filozofijski rječnik, 1965; Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, 1969; tu su i Leksikon JLZ, 1974; Hrvatski opći leksikon 1996. i dr., te kao prvi nacionalni leksikon Hrvatski leksikon glavnog urednika A. Vujića 1996–97. U nekim jezicima (na primjer u švedskom) leksikon znači rječnik.

leksikon, E. Forcellini Totius latinitatis lexicon, 1771.

leksikon, Leksikon Minerva, 1936.

leksikon, Leksikon JLZ, 1974.

leksikon, Hrvatski leksikon, 1996–97
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: