L’Hôpital (L’Hospital), Michel de

L’Hôpital (L’Hospital), Michel de, franc. pravnik (Aigueperse, 1507 – Bellebat, 13. III. 1573). Studirao pravo na franc. i tal. sveučilištima. God. 1537. imenovan članom pariškoga visokog suda. Predstavljao franc. dvor na Tridentskom saboru 1547. Kancelar Francuske (1560–68); sazvao 1562. drž. staleže, koji su usvojili njegov Siječanjski edikt o snošljivosti u korist hugenota. Djelovao na uređenju uprave, sudstva i policije.