ličinka

ličinka komarca

ličinka strizibube

ličinka božje ovčice

ličinka leptira
ličinka, larva, mladenački oblik nekih nižih životinja koji se po tjelesnoj građi i načinu života znatno razlikuje od odraslog oblika (npr. gusjenica kod leptira, punoglavac kod žaba). U odraslu životinju l. se razvije preobrazbom (metamorfozom).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: