objekt prava

objekt prava, predmet na koji se odnose prava i obveze subjekata u jednom pravnom odnosu. Odnosi se na pokretne i nepokretne stvari, kao i na sama prava, obveze, činidbe i netjelesnu imovinu (intelektualnu imovinu, patente i licence i sl.). Npr. objekt ugovora o kupoprodaji je stvar koja se kupuje, odn. prodaje; objekt zajma je novac itd. U slučaju netjelesnih predmeta, o. p. se izjednačuje bilo sa samim pravima i obvezama bilo s ciljem prav. odnosa. U kaznenom pravu, dobro ili interes protiv kojeg je usmjereno kazneno djelo.