M, m

M, m 1. Osamnaesto slovo hrvatske latinice, znak za dvousneni glas m. 2. Znak mjerne jedinice duljine metar (m). 3. Znak (m) decimalnoga predmetka mili- (10-3). 4. Znak (M) decimalnoga predmetka mega- (106), na primjer MW (megawat). 5. Znak (M) binarnoga predmetka mega- (M=220), na primjer Mb (megabajt). Od 1999. godine preporuka je Međunarodne elektrotehničke komisije da se taj predmetak piše Mi (mebi-, od mega binarni).  6. Znak za rimski broj 1000 (M). 7. Kratica za muški rod (m). 8. glazb U orguljskoj literaturi kratica za izraze manual i manualiter. Također, kao harmonijski simbol (obilježavanje akorda) u notaciji zabavne glazbe označuje durski (GM – G-dur) ili molski (fm – f-mol) trozvuk.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: