Maas

Maas, rijeka
Maas (lat. Mosa; flam. Maes, franc. Meuse), r. u Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj; duga 950 km, porječje 33 000 km2. Izvire kraj Poulillyja na platou Langres, Francuska, stvara terasaste doline (između Saint Mihiela i Verduna) i meandrira kroz Ardene. Protječe kroz Belgiju (ulazi kod Giveta); kod Liègea prir. kanalski plovni put (industr. regija). Tvori prir. granicu između Belgije i Nizozemske (Maastricht–Maaseik). U Nizozemskoj teče prema Z. Kraj ušća tok se razdvaja; jedan se dio ulijeva u Niz. kanal (dio Sjev. mora), a drugi se spaja s r. Waal i tvori r. Merwede (kraj Gorinchema), koja se kraj Dordrechta dijeli u rijeke Noord na S (zajedno s r. Lek tvori Nieuwe Maas) i Oude Maas na J. Nieuwe i Oude Maas zajedno tvore Nieuwe Waterweg (“novi vodeni put”) koji vodi do Sjev. mora. Rijeka Maas plovna je gotovo cijelim tokom; jedan od najvažnijih vodenih putova zap. Europe; sustav kanala.