Manuzio, Aldo

Manuzio, Aldo (latinizirano: Aldus Manutius), mletački tiskar i nakladnik (Bassiano, 1449 – Venecija, 6. II. 1515). Od 1490. izdao i tiskao više klasičnih djela na grčkom i latinskom jeziku. Objavio prvo potpuno izdanje Aristotelovih spisa na grčkom (5 svezaka, 1495–98), tiskao Vergilija (1501) u malom osminskom formatu. Roman dominikanca Francesca Colonne Polifilov boj sna i ljubavi (1499), s ilustracijama na 168 drvoreza, mnogi smatraju najsavršenijim djelom tiskarske radionice. I njegov sin Paolo Manuzio (Paulus Manutius, 1512–1574) i unuk Aldo Manuzio ml. (Aldus Manutius il Giovane, 1547−97) bili su istaknuti tiskari. Zbog razmjerno jeftinih izdanja i visokih naklada pridonio širenju humanističkog obrazovanja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: