maoizam

maoizam, naučavanje Mao Ce-tunga (Zedonga). Osobita doktrina nastala na temelju Maove “primjene” načela marksizma-lenjinizma na revoluc. strategiju borbe protiv (neo)imperijalizma i kolonijalizma, te na izgradnju socijalizma u Kini i Trećem svijetu. Sažeta je u knjižici citata Misli predsjednika Maoa, naglašava ulogu borbe potlačenih nar. masa, os. seljaštva, pod vodstvom komunist. partije, u ratu protiv imperijalizma, te potom permanentno (“antibirokratsko”) revolucioniranje društv. odnosa. Kao zaoštrena “ultraljevičarska” polit. teorija i praksa, m. je u Kini kulminirao i dijelio sudbinu kulturne revolucije. Donekle su mu bliski neki latinoamer. i afr. ljevičarski pokreti, a nešto je sljedbenika imao i u Europi, vezano i uz Novu ljevicu i raniji trockizam, posebno o. 1968. među radikalnim studentskim skupinama (dio tzv. šezdesetosmaša) i dr.