Muzička omladina

Muzička omladina, udruga mladih ljubitelja glazbe usmjerena razvijanju smisla za glazbu i umjetnost uopće. Udruge se osnivaju na nacionalnoj razini, a krovna organizacija je Međunar. federacija Jeunesses musicales (FIJM). U Hrvatskoj M. O. je 1969. pokrenula Međunar. centar muzičke omladine u Grožnjanu (ljetni seminari za mlade glazbenike svih vrsta), od 1971. Međunar. natjecanje Muz. omladine. Od osamostaljenja RH djeluje kao Muzička omladina Hrvatske (MOH), odn. kao Hrv. glazb. mladež. God. 1992. Međunar. federacija priznala joj je status nac. sekcije, a 1993. i punopravno članstvo u Federaciji.