Mitre, Bartolomé

Bartolomé Mitre
Mitre, Bartolomé, arg. političar general, povjesničar i jezikoslovac (Buenos Aires, 26. VI. 1821 – Buenos Aires, 18. I. 1906). Demokrat, protivnik diktature Juana Manuela de Rosasa; živio u egzilu u Urugvaju, Boliviji i Peruu. Sudjelovao u borbama u Urugvaju 1838. i 1843–46. God. 1852. pridonio pobjedi Urugvajaca kraj Caserosa, što je dovelo do Rosasova pada. God. 1861. porazio vojsku novog arg. predsjednika J. de Urquiza kraj Pavóna te kao predstavnik unitarista izabran za predsj. Argentine (1862–68). Djelovao na modernizaciji uprave, sudstva i financija. Pisao pjesme. Dao vrijedne znanstv. prinose na polju historiografije, prevodilaštva i jezikoslovlja (Povijest Belgrana; Povijest San Martína i dr.).