mrtvački ples

mrtvački ples, freska Vincenta iz Kastva u crkvi sv. Marije na Škrilinama u Bermu
mrtvački ples (franc. dans macabre; njem. Totentanz), ples mrtvaca, u srednjovj. sakralnoj umjetnosti predstavljen kao kolo što ga vode pripadnici raznih staleža, spolova i dobi, a predvodi ih kostur, obično s kosom, personifikacijom smrti. Srednjovj. opsjednutost smrću javlja se posebno uz česte epidemije kuge, ali i kao izraz ideje pučke egalitarnosti po kojoj su pred smrću svi jednaki. U umjetnosti tema je os. izražena u pučkom slikarstvu (u nas Vincent iz Kastva u crkvi sv. Marije na Škrilinah kraj Berma, 1474). Znamenita je predstava m. p. izvedena kroz satni mehanizam na tornju stare grad. vijećnice u Pragu (Orloj), s figurama u kolu koje se pokreće svakoga punog sata. Temu su poslije obrađivali i veliki slikari (H. Holbein ml., M. Klinger i dr.), glazbenici (C. Saint-Saëns) i dr.