Nabatejci

Nabatejci, arap. narod nastanjen u ←VI/←V. st. na području oko Sinajskog poluotoka i uza sjeveroist. obalu Crvenoga mora. U ←II. st. utemeljili državu s gl. gradom Petrom, koja ubrzo postaje razvijeno stjecište karavanskih putova. Za vladara Arete III. (od o. ←87. do ←62) teritorij države je proširen, ali je priznata nominalna vlast Rima. Status samouprave pod rim. vrhovništvom N. su zadržali i u doba Arete IV. (←9. do 40), posljednjega istaknutog vladara. God. 106. rim. car Trajan potpuno pokorava Nabateju i pretvara je u provinciju Arabiju (Arabia Petraea) s gl. gradom Bostra (Hawran). Nabatejsko pismo drži se začetkom arap. pisma.