Nabiga

Nabiga (al-Nâbiga al-Dubyâni) arap. pjesnik (druga pol. VI. st. – ?, 606). Živio i radio na dvorovima u Hiri i Damasku, a u svojim djelima slavio je vladare i njihove pothvate. Jedan od najboljih panegiričara (zvan Izvrsni). Zbirka Divan smatra se najboljim djelom predislam. arap. poezije, a napisao je i najljepšu ljubavnu pjesmu svojega vremena.