Narbonne

Narbonne
Narbonne, grad u dep. Aude, regija Languedoc-Rousillon, jugoist. Francuska, u vinorodnoj nizini, 13 km od Sredozemnoga mora; 47 400 st. Proizvodnja likera i konjaka, bačava, keramike i pločica, poljoprivr. strojeva, umjetnih gnojiva, tekst. ind. Trgovina vinom. Važno prom. križište. Katedrala Saint-Just (započeta 1272, nezavršena), bazilika Saint-Paul-Serge (XII–XIII. st.). Utvrđena palača ima tri kvadratna tornja (XIII–XIV. st.), grad. vijećnica (XIX. st.); u njoj su danas dva muzeja sa zbirkom slika, keramika i rim. predmeta. Staro galsko naselje, od ←118. prva rim. kolonija u Galiji (Narbo Martius) na obali Sredozemnoga mora, razvijao se kao važna luka. Za Dioklecijana gl. grad provincije Gallia Narbonensis. U ranome sr. vijeku pod Alanima, Svevima, Vandalima, Vizigotima (od 413. gl. grad) i Saracenima (719–759) te u sklopu države Karla Velikoga. Od 1507. u posjedu franc. kraljeva. Bivše sjedište nadbiskupije (do 1801).