natrij

natrij (iz arap.), znak Na (lat. natrium), kem. element iz skupine alkalijskih elemenata, s rednim brojem 11 u periodnom sustavu elemenata, relativne atom. mase 22,99. Mekana, srebrenasta kovina tališta 98 °C, vrelišta 882 °C. S vodom burno reagira stvarajući hidroksid uz oslobađanje vodika. Nepostojan na vlažnom zraku pa se čuva u petroleju. Među najraširenijim elementima. Ima ga u prirodi u spojevima. Nalazimo ga u morskoj vodi kao klorid, a kao mineral nalazi se u obliku silikata, nitrata, sulfata. Elementarni n. dobiva se elektrolizom iz natrijeva klorida ili natrijeva hidroksida. Izolirao ga je H. Davy 1807. Upotrebljava se kao redukcijsko sredstvo pri org. sintezama, u proizvodnji raznih spojeva te u žaruljama (natrijska svjetiljka) koje rade na principu elektroda i natrijevih para, a služe kao rasvjeta na ulicama. Spojevi natrija u širokoj su upotrebi: natrijev bikarbonat ili natrijev hidrogenkarbonat (popularni naziv soda bikarbona), NaHCO3, bijeli kristalni prah koji se upotrebljava u izradi praška za pecivo, gaziranih napitaka, u ind. tekstila, a u medicini kao neutralizator kiseline u želucu. Natrijev karbonat (soda), Na2CO3, bijeli prah topljiv u vodi. Jedan od najvažnijih proizvoda bazične kem. ind. Primjenjuje se u proizvodnji papira, stakla, sapuna, umjetnih gnojiva, boja i sl. Natrijev klorid (obična kuhinjska sol), NaCl, nalazi se u mineralu halitu (kamena sol), najviše u morskoj vodi, a u manjim količinama u svakom tlu. Nuždan za život organizma. Osim u prehrani, rabi se u medicini kao fiziološka otopina te u kožarstvu i bojadisarstvu. Natrijev acetat služi u bojadisarstvu i fotografiji, natrijev bisulfat u tekst. i papirnoj ind., natrijev hidroksid (kaustična soda) u proizvodnji boja, sapuna, celuloze, viskoze, natrijev klorat u proizvodnji bjelila i kao sredstvo za uništavanje korova, natrijev nitrat (čilska salitra) kao umjetno gnojivo i u proizvodnji eksploziva, natrijev peroksid kao bjelilo tkanina, natrijev silikat (vodeno staklo) za impregnaciju i zaštitu od požara i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: