neutrino

neutrino, znak ν, nenabijena elementarna čestica s masom mirovanja nula ili s vrlo malom masom, spina 1/2, koja se giba brzinom svjetlosti ili vrlo blizu njoj. Spada u → leptone. Slabo reagira s tvari i zato se teško detektira. Postojanje neutrina predvidjeli su → W. Pauli (1930) i → E. Fermi (1934) da bi objasnili beta-raspad jezgre, ali je detektiran tek 1956 (→ F. Reines i Clyde Cowan). Neutrini se stvaraju i nestaju pri raspadima čestica pri slabim nuklearnim silama. Postoje tri vrste neutrina: elektronski, mionski i tau neutrino. Elektronski nastaje interakcijom elektrona i protona stvarajući neutrone što se događa na Suncu. Mionski neutrino povezan je s česticom mionom i nastaje pri vrlo visokim energijama. Tau neutrino povezan je s česticom tau. Sve neutrinske čestice imaju svoje antičestice.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: