normativni akt

normativni akt, opći prav. akt koji sadrži opće prav. pravilo, kao što su zakon, uredba, pravilnik i dr. Izraz n. a. vezan je za uže značenje termina norma, tj. ono značenje po kojem je norma samo opće pravilo o ponašanju, a ne i pojedinačno pravilo. Otuda je n. a. samo akt koji sadrži opću normu, a ne i akt koji sadrži pojedinačnu normu. U takvom se slučaju individualni akti shvaćaju samo kao primjena normativnog akta na konkretan, pojedinačan slučaj. Individualnim aktom primjenjuje se pravilo opće norme na konkretan slučaj, kao što su presuda, rješenje, uredba itd.