Obilić, Miloš

Obilić, Miloš, srp. nar. junak (XIV. st.). Pravim imenom Miloš Kobilić ili Kopilović; od XVIII. st. naziva se Obilić. Pripadnik nižeg plemićkog sloja. Prema podacima iz kasnijih pov. djela (Mavro Orbini i dr.), uspio se prije ili tijekom srp.-tur. bitke na Kosovu polju potajice uvući u šator tur. sultana Murata i ubiti ga, nakon čega je i sam bio sasječen. Predaja o Obilićevu junaštvu razvila se od XV. st.