objektivna odgovornost

objektivna odgovornost, odgovornost osobe za štetu nastalu bez njegove krivnje; obveza osobe odgovorne za nastalu štetu (štetnika) da naknadi štetu koja mu se ne može ubrojiti u krivnju. Moderna teorija o. o. nastala je u drugoj pol. XIX. st., u vrijeme kada je tehn. napredak doveo do nagla porasta broja ljudskih žrtava i materijalnih šteta, pa su sve češći slučajevi u kojima je dokazivanje krivnje za uzrokovanu štetu teško ili praktično nemoguće, nego oni predstavljaju posljedicu koincidencije raznih okolnosti na koje ljudsko djelovanje ne utječe.