Oslobođenje rada

Oslobođenje rada, prva rus. marksistička skupina koju je 1883. utemeljio G. V. Plehanov u Ženevi. Izvan Rusije tiskala prijevode niza Marxovih i Engelsovih djela (Manifest komunističke partije, Najamni rad i kapital i dr.). Djelovala na popularizaciji marksističkih ideja. Skupina O. r. izradila je dva nacrta programa rus. socijaldemokrata (1884. i 1887).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: