Ossietzky, Carl von

Carl von Ossietzky
Ossietzky, Carl von, njem. publicist i mirovni aktivist (Hamburg, 3. X. 1889 – Berlin, 4. V. 1938). Osnivač mirovne organizacije Nikad više rata (1922). Osnovao i uređivao časopis Weltbühne od 1927. u kojem je razotkrivao tajne planove o ponovnom naoružavanju Njemačke. Zbog toga je osuđen na 18 mj. zatvora 1931. Nakon paljevine Reichstaga 1933. zatočen u koncentracijskim logorima. God. 1935. dodijeljena mu je Nobelova nagrada za mir koju nije mogao primiti. Hitler je nakon toga zabranio Nijemcima da primaju strane nagrade.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: