Ostrogorski, Georgije

Ostrogorski, Georgije, rus. i jugoslav. bizantolog i povjesničar (Petrograd, 19. I. 1902 – Beograd, 24. X. 1976). Studirao u Heidelbergu i Parizu. God. 1928–33. predavao povijest Bizanta u Breslauu (Wrocław). Od 1933. prof. na Beogradskom sveučilištu. Utemeljitelj (1948) i voditelj Vizantološkog instituta. Proučavao gosp., društv. i kult. razvoj Biz. Carstva, posebice u svezi s poviješću Juž. Slavena (O bizantskom feudalizmu; Gospodarstvo i društvo u Bizantskom Carstvu; Bizant i Slaveni; Povijest Bizanta i dr.). Ubraja se među najveće svj. bizantologe XX. st.