Pavelić, Ante

Pavelić, Ante, hrv. političar (Gospić, 19. V. 1869 – Zagreb, 11. II. 1938). Studirao medicinu u Grazu i Beču, radio kao zubar u Zagrebu. Od 1906. zastupnik u Hrv. saboru. Blizak Starčeviću, nakon njegove smrti (1917) predsj. Starčevićeve stranke prava. Aktivan u stvaranju Države SHS i potpredsj. njezina Nar. vijeća (1918) u čije je ime 1. XII. 1918. pred Aleksandrom I. Karađorđevićem pročitao adresu o ujedinjenju Države SHS s kraljevinama Srbijom i Crnom Gorom. Poslije je bio član Demokr. stranke i predsjedao Senatu Kraljevine Jugoslavije. Napisao brošuru Stvaranje Narodnog vijeća 1935.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: