Vukas, Budislav

Vukas, Budislav, hrv. pravnik (Sušak, 1. I. 1938). Studirao pravo u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1973. Predaje međunar. javno pravo na Prav. fak. u Zagrebu od 1960. Red. prof. od 1980. Sudac Međunar. suda za pravo mora u Den Haagu od 1996. Važ. djela: Relativnost ugovora, 1975; Etničke manjine i međunarodni odnosi, 1978; Novo pravo mora, 1982; Pravni režim zatvorenih ili poluzatvorenih mora, 1988; Pravo mora: izabrani spisi, 2004.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: